Vi utforskar olika vägar till framgång.

Näringslivet genomgår en av de största förändringsfaserna i modern historia. Digital transformation och utvecklingen mot ett cirkulärt förhållningssätt förändrar samhället och företagandet i grunden. De underliggande krafterna som driver utvecklingen ställer stora krav på företagsledning, styrelse och medarbetare.

Brand Leadership Forum vill bidra till att sprida kunskap, inspiration, insikt och erfarenhet om hur man når framgång i den nya verkligheten. Vi vill utforska storföretagens och industrins utmaningar och framgångsfaktorer. Vi vill göra det ur ett lednings- och ledarskapsperspektiv och vi vill göra det ur varumärkesperspektiv.

Vi utforskar nya framtidsbilder och hur vi kan leda organisationen dit.

Nya teknologier, nya innovationer och nya aktörer med nya affärsmodeller ökar kravet på ledningens strategiska och visionära förmåga att på ett konkurrenskraftig sätt leda företaget in i den nya verkligheten. Vilken vision ska företaget styra mot och hur kommer vi dit? Vad är företagets syfte (purpose)?

På Brand Leadership Forum berättar företagsledarna själva om företagets utvecklingsresa och transformation. Vi vill höra berättelsen från insidan. Vi vill utforska företagsledarnas egen syn på utmaningarna och vi vill utforska framgångsfaktorerna.

Vi utforskar nya framgångsmått.

Till den digitala utvecklingen kommer ökad transparens, tillgång till en oändlig mängd data och en förändrad syn på företagens roll i samhället. Företagen förväntas ha ett högre syfte än att bara tjäna pengar. Istället för ”bottom line” med enbart fokus på vinst definieras framgång mer och mer utifrån dimensionerna ”people, planet and profit” en så kallad ”triple bottom line”.

Vad det gäller varumärkeskapitalet så har Brand Equity länge varit det ledande begreppet för att beskriva ett varumärkes styrka, men i den digitala ekonomin behöver vi komplettera med nya framgångsmått för att kunna definiera styrkan hos ett varumärke. Vilka framgångsmått är mest relevanta och vilka verktyg kan vi använda för att samla in och analysera data? Hur ska vi bäst omvandla våra slutsatser till handling och affärsnytta?

Brand Leadership Forum vill identifiera de nya framgångsmåtten och utforska hur de kan användas, men också öppna upp en dialog för att diskutera alternativa lösningar.

Vi fokuserar på brand transformation

Varumärkesperspektivet innebär att företagsledningen även måste definiera strategin och processen för att transformera bilden av företaget så det också uppfattas som relevant och attraktivt i denna nya värld. Hur tar vi en ledande position i våra intressenters medvetande och hur leder vi organisationen så att alla medarbetare kan och vill bidra till att utveckla den nya bilden? Med andra ord - Hur utvecklar vi konkurrenskraftiga företagsvarumärken, inifrån och ut, positionerade för framtiden?

Brand Leadership Forum ska vara ett passionerat nav som bidrar till att sätta varumärkesfrågan på alla företagsledningars och styrelsers agenda. Vi ska på bred front utveckla insikten och kunskapen om hur starka, kundfokuserade varumärken skapar värde för företag och svenskt näringsliv.

Vi tar ett holistiskt perspektiv.

Affärsvärlden präglas av ett klimat som blir allt mer globalt, kund- och upplevelsefokuserat, digitalt, agilt, datadrivet, transparent, automatiserat, disruptivt, uppkopplat och cirkulärt. För att få grepp om konsekvenserna och för att förstå alla de dimensioner som påverkar uppfattningen om företaget måste företagsledningen ta ett holistiskt perspektiv på varumärkesfrågan.

Brand Leadership Forum är en arena där vi lyfter fram och diskuterar hur företaget utifrån en samordnad process och gemensamt förhållningssätt till varumärkesstrategi, ledarskap, kundfokus, marknadsföring, kreativitet, kommunikation, företagskultur, affärsutveckling, innovation, arkitektur och design kan skapa en upplevelse som tillför värde, differentiering och konkurrenskraft i en digital och och hållbar värld.
Modell av Legos nya Experience Center i Billund. Arkitekt: Bjarke Ingels.

It takes brand leadership excellence to create excellent, leading brands.

Är du intresserad av att delta på vårt nästa event? Välkommen att anmäla dig här.